ถ้ายังไม่มี Username และ Password
หากเป็นบุคลากรในหน่วยงาน สามารถ Login ด้วยการใช้เลขประจำตัวประชาชน

ACL MIS ใช้ได้กับเบาว์เซอร์ Internet Explorer , Google Chrome , Safari