ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
Union Library Management - v5.7
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

บุคลากรห้องสมุด


แถวล่างจากซ้ายไปขวา ม.คมสันต์  รางศรี ,มิสเถาวัลย์  ท่าจันทร์ ,ม.กิตติทัช  สืบธรรมกูร
แถวบนจากซ้ายไปขวา มิสอัจฉรา  แสงสิริโรจน์ ,มิสอรุณี เมฆบังวัน,มิสกัลยารัตน์ สูงติวงศ์,มิสยุพา  แสนวงศ์คำ

ชื่อ ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา สถาบันที่จบ
มิสกัลยารัตน์ สูงติวงศ์ หัวหน้างานห้องสมุด ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ม.คมสันต์ รางศรี บรรณารักษ์ ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ม.กิตติทัช สืบธรรมกูร ผู้ดูแลระบบ วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต) มหาวิทยาลัยนเรศวร
มิสยุพา แสนวงศ์คำ ครูห้องสมุด ศษ.ม.(การสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มิสอรุณี เมฆบังวัน ครูห้องสมุด ศศ.บ.(การตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มิสอัจฉรา แสงสิริโรจน์ ครูห้องสมุด วท.บ.(คหกรรมศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มิสเถาวัลย์ ท่าจันทร์ ครูห้องสมุด คบ.(สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


 


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Copyright 2020. All Rights Reserved.