ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
Union Library Management - v5.7
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ประวัติของห้องสมุดโรงเรียนอัญสัมชัญลำปาง
   
ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง(ห้องสมุดกลาง) เดิมตั้งอยู่ที่ชั้น 2 อาคารหอประชุมเซราฟิน ซึ่งปัจจุบันเป็นโรงอาหารระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 หลังจากนั้นย้ายมาอยู่ที่อาคารอัฒจันทร์รัชตสมโภช ในปี พ.ศ. 2520 บริเวณชั้นที่ 2 ฝั่งด้านขวามือ ซึ่งเป็นที่ตั้งของห้องสมุุดกลางในปัจจุบัน บริการ การใช้ห้องสมุด ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ของบุคลากรในโรงเรียนทุกคน
   ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2538 โรงเรียนได้สร้างอาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องสมุด ณ อาคารอัสสัมชัญและได้เปิดให้บริการ "ห้องสมุดมัธยมศึกษาตอนปลาย" โดยจัดหาสื่อทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมทั้งเสนอโครงการจัดซื้อโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (Stand Alone - โปรแกรมที่พัฒนาโดยอาจารย์จากโรงเรียนบุญวาทย์)ประกอบไปด้วยระบบยืม - คืน ระบบสืบค้น สารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลหนังสือ และระบบการจัดเก็บสถิติ
   ต่อมา ปี พ.ศ. 2540 ทีมงานห้องสมุดได้ปรับปรุงโปรแกรมห้องสมุดเดิมที่ใช้มา เปลี่ยนจากระบบ DOS เป็นโปรแกรมที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ และเชื่อมข้อมูลเก็บไว้ใน Server และเชื่อมโยงข้อมูลผ่านเครื่อข่ายระบบ Network ให้สืบค้นสารสนเทศได้ทั้งระบบที่ผ่านสายโทรศัพท์ภายในและระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยมีครูบรรณารักษ์ให้บริการแนะนำเว็บไซต์ที่น่าสนใจ การบริการตอบคำถามและประเมินสารสนเทศที่นักเรียนสืบค้นอีกด้วย
   ปีการศึกษา 2548 เปิดบริการห้องสมุดเพื่อการวิจัยสำหรับครู บริเวณชั้น 2 ฝั่งตรงข้ามกับห้องสมุดกลาง ซึ่งมุ่งเน้นเพื่อการค้นคว้าวิจัยโดยเฉพาะ
   ปีการศึกษา 2549 ความภาคภูมิใจของงานห้องสมุดที่ได้รับ รางวัลห้องสมุดดีเด่น ครู และนักเรียนรักการอ่าน จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต1
   ปีการศึกษา 2551 ได้รับเงินสนับสนุนจากผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อสบทบทุนสร้างห้องสมุดมัลติมีเดีย งานห้องสมุดได้เอกสารทุกประเภทจากห้องสมุดเพื่อการวิจัยสำหรับครู จัดเก็บและให้บริการภายในห้องสมุดกลางและกทำการปรับปรุงห้องสำหรับจัดทำห้องสมุดมัลติมีเดีย
   ปีการศึกษา 2553 ผลงานที่น่าภาคภูมิใจ ห้องสมุดได้รับรางวัล ห้องสมุดดีเด่น โรงเรียนจัดกิจกรรมดีเด่น ผู้บริหารรักการอ่าน ครูและนักเรียนรักการอ่าน ระดับประถมศึกษา 2 รางวัล และระดับมัธยมศึกษา 2 รางวัล และได้รับรางวัลจากสำนักงานอุทยานการศึกษา(สอร.)การประกวดห้องสมุดมีชีวิตเข้ารอบ 1 ใน 26 ห้องสมุดทั่วประเทศไทยและเงินรางวัล 10,000 บาท
   ปีการศึกษา 2554 เปิดให้บริการห้องสมุดมัลติมีเดียอย่างเป็นทางการ บริการสื่อสารสารสนเทศด้านโสตทัศนวัสดุุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสารสนเทศจากอินเตอร์เน็ตอย่างเต็มรูปแบบ 

ไปยังหัวข้อบทความ  

 Copyright 2021. All Rights Reserved.