ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
Union Library Management - v5.7
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

บริการของห้องสมุด
บริการของห้องสมุด
1. ให้อ่านให้ยืม-อ่านโดยเสรี
2. แนะนำการใช้ห้องสมุด
3. ให้บริการสื่อวิดิทัศน์
4. บริการสืบค้นสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต
5. บริการแนะนำหนังสือใหม่
6. บริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า
7. บริการหนังสือจอง
8. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
9. บริการห้องสมุดเคลื่อนที่


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Copyright 2020. All Rights Reserved.